Tổng quan về qui định BHXH từ 2016
1 Tháng Một, 2016
Yêu nước
20 Tháng Một, 2016

Phân tích PESTLE về Việt Nam

Tài liệu này thuộc bản quyền của MarketLine. Tôi có quyền truy cập và biết việc chia sẻ là sai trái nhưng nhận thấy rằng tài liệu của năm 2014 này đã có phần lỗi thời (out-of-date) và sự cần thiết như một tài liệu cơ bản nhất về thị trường Việt Nam nên tôi mạn phép chia sẻ tại đây.

This profile analyzes the political, economic, social, technological, legal and environmental (PESTLE) structure in Vietnam. Each of the PESTLE factors is explored in terms of four parameters: current strengths, current challenges, future prospects and future risks.

Tài liệu này thuộc bản quyền của MarketLine. Tôi có quyền truy cập và biết việc chia sẻ là sai trái nhưng nhận thấy rằng tài liệu của năm 2014 này đã có phần lỗi thời (out-of-date) và sự cần thiết như một tài liệu cơ bản nhất về thị trường Việt Nam nên tôi mạn phép chia sẻ tại đây.

Mời Download tại: https://www.dropbox.com/s/bk94zscbacx9og2/VNM-PESTEL.pdf?dl=0

Anh Đỗ
01.01.2016

BÌNH LUẬN FACEBOOK